Home > Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

De Ombudsdienst Pensioenen streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

  • ombudsmanpensions.be
  • ombudsmanpensioenen.be
  • mediateurpensions.be

Nalevingsstatus

Hoewel deze site weinig toegankelijkheidsproblemen oplevert, voldoet hij slechts gedeeltelijk aan niveau AA van de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1.

Beperkingen en alternatieven

Documenten

Hoewel de meeste documenten op de site voldoende toegankelijk zijn, halen sommige niet het vereiste niveau AA.

Door de hoeveelheid documenten en de complexiteit van de inhoud zou het controleren en aanpassen van elk document buitensporig veel kosten vergen.

Elk nieuw en/of essentieel document wordt voortaan wel grondig nagekeken en in de mate van het mogelijke aangepast aan het vereiste toegankelijkheidsniveau.

Video's

Sommige video's hebben nog geen transcript. Dit wordt zo snel mogelijk opgelost.

Webformulieren

De site bevat een webformulier dat nog niet geoptimaliseerd is voor webtoegankelijkheid. Dit wordt zo snel mogelijk opgelost.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23/09/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 02/10/2020.

Feedback en contactgegevens

Ombudsdienst Pensioenen
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 5
B- 1000 Brussel
Tel. 0032 (0)2 274 19 80
klacht@ombudsmanpensioenen.be

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: